Projekty dla dzielnicy Ząbkowice

Głosowanie na projekty zakończyło się w sobota, 8 listopada, 2014, 23:59:59.

Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej miejscem przyjaznym mieszkańcom Osiedla Młodych Hutników

Projekt zakłada doposażenie Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkowicach w dodatkowe pozycje książkowe oraz audiobooki. Dodatkowo zakupione zostaną urządzenia oraz nośniki elektroniczne (m.in. laptop, projektor multimedialny, telewizor, konsola do gier), regały i wyposażenie dla dzieci. Zakupione zostaną także meble w celu stworzenia kącika dla dorosłych czytelników.

Budowa siłowni zewnętrznej na boisku Gimnazjum nr 9

Projekt zakłada montaż 10 podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej, ścianki wspinaczkowej, 4 ławek, 2 koszy na śmieci oraz 3 stojaków rowerowych. W ramach projektu przygotowana zostanie także dokumentacja zagospodarowania terenu. Projekt zlokalizowany jest na terenie Gimnazjum nr 9.

Budowa systemu oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi leśnej na odcinku Nadrzecznej do Osiedla Robotniczego i Armii Krajowej

Projekt zakłada montaż ok. 20 punktów świetlnych wraz z zapewnieniem sieci kablowej. Dodatkowo przeprowadzone zostaną uzgodnienia oraz przygotowana zostanie dokumentacja techniczna.

Budowa węzła cieplnego w kościele P.W. Św. Marii Magdaleny w Ząbkowicach przy ulicy Oświecenia 34

Celem projektu jest budowa węzła cieplnego z wykorzystaniem pompy ciepła na potrzeby obsługi budynku Kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Dąbrowie Górniczej – Ząbkowicach.

Siłownia plenerowa

Projekt zakłada montaż 7 podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej oraz 4 koszy na śmieci, przy czym urządzenia te zostaną zamontowane bez podbudowy z kostki brukowej ze względu na zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania, który nakazuje zachować istniejącą zieleń na tym terenie.

Zakup książek i wyposażenia dla Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej Ząbkowice

Projekt zakłada doposażenie Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkowicach w pozycje książkowe. Dodatkowo zakupione zostaną urządzenia oraz nośniki multimedialne (m.in. komputer stacjonarny). Filia doposażona będzie także w zestaw mebli.

Osiedlowe boiska sportowe

Projekt zakłada rekultywację boisk przy budynku Armii Krajowej 38. W ramach zadania planuje się demontaż aktualnie istniejących nawierzchni boisk sportowych oraz wykonanie boiska do siatkówki i koszykówki wraz z piłkochwytami oraz budowę chodnika prowadzącego do boisk.

Modernizacja drogi przy bloku 22 i 24 – ul. A. Krajowej

Projekt zakłada modernizację drogi przy bloku 22 i 24 przy ul. Armii Krajowej. W ramach projektu planuje się wymienić nawierzchnię na kostkę brukową o powierzchni ok. 500 m² wraz z podbudową z kruszywa. Projekt zakłada także przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień.

Chodnik i parking przy PKP - Ząbkowice

Projekt zakłada remont nawierzchni chodników przy ul. Dworcowej od Armii Krajowej do ronda. W ramach projektu przewiduje się także przeprowadzić remont cząstkowy nawierzchni jezdni z cegły klinkierowej oraz cząstkowy remont parkingu z kostki kamiennej. Dodatkowo przygotowany zostanie projekt zagospodarowania terenu.

Chodnik wzdłuż torów PKP

Projekt zakłada modernizację ciągów pieszych w pobliżu dworca PKP w Ząbkowicach. W ramach projektu planuje się dokonać rozbiórki istniejącego chodnika, wykonać podbudowę z kruszywa oraz ułożyć ok. 550 m². Projekt zakłada także przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie uzgodnień.

Remont nawierzchni chodników na Osiedlu Młodych Hutników

Projekt zakłada remont nawierzchni chodników. W ramach zadania wymienionych zostanie ok. 840 m² chodników, które przygotowane zostaną z kostki brukowej na podbudowie cementowo-piaskowej.

Wykonanie skwerów rekreacyjnych w rejonie budynków nr 3A, 4A i 5A oraz nr 7A, 8A i budynku nr 6A Wspólnoty Mieszkaniowej na Osiedlu Robotniczym na działce gruntu 2746 będącej w użytkowaniu wieczystym SM "Metalurg"

Projekt zakłada wykonanie skwerów rekreacyjnych na Osiedlu Robotniczym. W ramach projektu przewiduje się wykonanie projektu zagospodarowania terenu, demontaż istniejącej nawierzchni, ułożenie nowej podbudowy, wymianę obrzeży i ułożenie kostki brukowej, nasadzenie roślinności oraz montaż pergoli, ławek i koszy na śmieci. Projekt zlokalizowany jest na terenie SM Metalurg.

Nasz kawałek zieleni

Projekt zakłada montaż 6 stołów z ławkami, stołu do gry w szachy, stołu do gry w chińczyka oraz dwóch koszy na śmieci. Dodatkowo przygotowana zostanie dokumentacja techniczna wraz z projektem zagospodarowania terenu.

Podnoszenie standardów edukacyjnych i zapewnienie nowoczesnych form nauczania w Szkole Podstawowej nr 31

Projekt polega na doposażeniu SP nr 31 w trzy pracownie multimedialne. W skład pracowni wchodzić będzie: 60 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, 3 komputery przenośne dla nauczycieli, 3 szafki do przechowywania sprzętu, 3 sieciowe urządzenia wielofunkcyjne, 3 tablice interaktywne, 3 projektory krótkoogniskowe, 3 komplety głośników, kontroler WLAN oraz router. Projekt realizowany będzie w SP nr 31, a Dyrektor zobowiązał się, że w przypadku wyboru tego projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia w godzinach popołudniowych.

Asfaltowy wyjazd z cmentarza od ulicy Górzystej do ulicy Związku Orła Białego w Ząbkowicach

Projekt zakłada wyasfaltowanie nawierzchni ulicy Górzystej, która prowadzi od ulicy Związku Orła Białego na Cmentarz w Ząbkowicach. W ramach projektu przewiduje się położyć ok. 2100 m² nawierzchni asfaltowej. Zakres robót przewiduje korytowanie, podbudowę z kruszywa łamanego, warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną.

Wymiana zniszczonej nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Osiedle Robotnicze 2,3,1

Projekt zakłada wykonanie remontu dróg wewnętrznych poprzez zerwanie istniejącego asfaltu, wyrównanie podbudowy, ułożenie nakładki asfaltobetonowej wraz z zabudową krawężników. W ramach projektu planuje się położyć ok. 550 m² nakładki wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.

Serwis należy do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.

^

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice