Droga marzeń

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Południowe. Autor projektu: Anna Andriulo

Omówienie projektu

Projekt zakłada remont drogi wewnętrznej (wraz z jej poszerzeniem) oraz parkingu (rozbiórka istniejącej nawierzchni wraz z krawężnikami, podbudowa z kruszywa, wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu, ułożenie nowych krawężników, wymiana wpustów ulicznych odprowadzających wody opadowe). W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzgodnienia branżowe.
 

Lokalizacja: droga dojazdowa do ul. Legionów Polskich 143, 145

 

Szacunkowy koszt: 220 000,00 zł